Ett urklippskollage som symboliserar den gröna omställningen i samhället. En EU-flagga, en drönare, ett barn, en klimatdemonstrant med mera.

Trendrapport: Grön omställning

Den här rapporten släpptes i januari 2023 är skapad i samarbete med Kairos Future, som har identifierat fem trender som företag och organisationer behöver ha extra koll på för att bli en del av den gröna omställningen i näringslivet i Jönköpings län.

 • Från linjär till cirkulär
 • Nya spänningar på energiområdet
 • Brysseleffekten – från frivilliga till obligatoriska hållbarhetskrav
 • Fler tekniska lösningar på ingång
 • Social hållbarhet: ömtåligare och viktigare
Ett berg omringat av skog. Fotot är taget i fågelperspektiv med en drönare.

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Grön omställning

Spanarna har ordet:

Nina Norrman och Olivier Rostang, Kairos Future

Nina Norrman och Olivier Rostang (Kairos Future) har skrivit trendrapporten.

När denna rapport publiceras, i början av 2023, ser vi en vändpunkt i den globala hållbarhetsomställningen. I IPCCs rapport från 2021 uppmanas återigen till en drastisk minskning av växthusgasutsläppen. Effekterna av klimatkrisen blir också alltmer märkbara i samhället. Värmeböljor, översvämningar och försämrade skördar är bara några exempel på effekterna under de senaste åren. Översvämningarna i Tyskland 2021 beräknas ha kostat nästan 250 miljarder Euro. Dessa kostnader blir allt svårare att motivera, vilket leder till att vi i allt högre grad måste ta hänsyn till klimatrisker i finansieringen av alla typer av projekt, vare sig det är infrastruktur eller IT.

Utmaningar, möjligheter och en framtid bortom evig tillväxt

En framgångsrik grön omställning bygger på ökad förståelse hos alla medborgare för de grundläggande problemen, och för de många lösningar som finns tillgängliga. Det kommer att behövas ny kompetens, kunskap och färdigheter kring omställningens helhetsaspekter, samt tekniskt kunnande inom alla sektorer. Samtidigt börjar nya perspektiv på världsekonomin växa fram, vilka ifrågasätter den grundläggande drivkraften i vårt system: evig tillväxt. Nya idéer om vad som är meningsfullt att mäta och värdera leder oss till diskussioner om hur en värld efter tillväxten kan se ut och vad den kan innebära. Dessa diskussioner är provocerande, och kanske lite skrämmande, men viktiga att fundera på. Den förändring som kommer att krävas av oss, både som individer och företag, för att nå klimatmålen kommer sannolikt att vara så omvälvande att det är svårt att föreställa sig hur detta kan se ut. I den här rapporten lyfter vi fram fem viktiga trender som formar det gröna omvandlingslandskapet. Den innehåller också 3 områden att hålla koll på under de kommande åren. Vi önskar en trevlig och tankeväckande läsning!

/Nina Norrman och Olivier Rostang, Kairos Future

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.

Ett urklippskollage med bilder på människor i olika åldrar, en hjärna, pengar, en solros och en kvinna med Ukrainas flagga över axlarna.

Trendrapport: Resiliens

I spåret av krig, pandemi och energibrist ser vi ett ökat fokus hos både konsumenter och företag att förbereda sig för framtida kriser. I januari 2023 släppte vi tillsammans med Docere en trendrapport på temat resiliens.

Docere har identifierat sju olika områden som företag och organisationer i Jönköpingsregionen behöver ha extra koll på för att förstå sin egen sårbarhet och kunna förbereda sig på bästa sätt. Dessa sju områden är:

 • Teknik
 • Hälsa
 • Klimat
 • Energi
 • Geopolitik
 • Ekonomi
 • Infrastruktur
Ett fält med krokusknoppar som sticker upp ur ett snötäcke

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Resiliens

Spanarna har ordet:

Bobo af Ekenstam och Jörgen Ramnelöv, Docere

Bobo af Ekenstam och Jörgen Ramnelöv (Docere) har skrivit trendrapporten.

Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. Det förekommer inom olika kontexter – till exempel på individ-, system-, samhälls- och organisationsnivå. Genomgående, och oavsett kategori eller nivå, så är dock resiliens en beskrivning av förmågan att på ett eller annat sätt stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Förberedelse i en osäker tid

I spåret av krig, pandemi och energibrist ser vi ett ökat fokus hos både konsumenter och företag att förbereda sig för framtida kriser. Efterfrågan ökar på tjänster och produkter som gör oss mindre sårbara och förbättrar möjligheten att klara av framtida kriser på ett bättre sätt. Det gäller inte bara framtida pandemier, utan även kriser av andra slag – till exempel bränder, översvämningar och vattenbrist.

I denna rapport beskrivs de olika trendområdena och vilka konsekvenser som företag och organisationer kan förvänta sig av framtida förändringar. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för ditt fortsatta arbete med att stå bättre rustade för en osäker framtid.

När osäkerheterna är många är det bra att förbereda sig – inte bara för en framtid, utan flera olika alternativa utvecklingar. Vår förhoppning är att dessa insikter leder till ökade möjligheter att stärka er motståndskraft.

/Bobo af Ekenstam & Jörgen Ramnelöv, Docere Intelligence AB

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.

Ett urklippskollage som symboliserar samhället digitala transformation.

Trendrapport: Digital transformation

Vad roligt att du är nyfiken på digital transformation. Här får du ta del av mängder av skarpa spaningar, med avstamp i sex trender. Trendrapporten släpptes i januari 2023 är framtagen av Science Park och DigJourney, med syftet att hjälpa oss att förstå den digitala transformationens stora roll i framtidens näringsliv och samhälle.

Rapporten tar avstamp i sex trender:

 • Maskiner som kunder
 • Digitala affärsekosystem
 • Digital etik
 • Autonoma system
 • Digitalisering och hållbarhet
 • Web3 och Metaversum
Abstrakt bild på stavformade led-lampor som svävar runt i sen svart rymd.

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Digital transformation

Spanarna har ordet:

Linn Lindström och Joakim Jansson på Digjourney

Linn Lindström och Joakim Jansson (Digjourney) har skrivit trendrapporten.

Vi befinner oss i en tid av ökad komplexitet och föränderlighet vilket ställer krav på att effektivisera och innovera. Det innebär löpande anpassning av företagen, i mindre steg och större kliv. Genom en överblick på några av de närmaste tio årens ­viktigaste och kanske mest omvälvande trender hoppas vi kunna öka kunskapen och ta dig som läsare förbi modeorden, och få dig att reflektera kring ämnen som samarbete, transparens, tillit och interaktion människa-maskin. Digitalisering är inget självändamål, däremot är det ofta en grundförutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig och relevant.

Vill väcka nyfikenhet och tankar

Med rapporten vill vi väcka nyfikenhet och tankar, samt identifiera och levandegöra trender som möjliggör potentiella nästa steg oavsett enskilda företags unika förutsättningar. Den digitala framtiden möjliggör storskalig förändring – transformation – på alla nivåer och den får bäst utväxling för samhället när så många som möjligt kan tillgodogöras sig potentialen.

Att kombinera förståelsen av omvärld och teknik med förmågan att leda förändring och transformation är extra viktigt eftersom forskning visar att så många som 70 procent av alla större förändringsprocesser i bolag misslyckas. Dessutom handlar digitalisering och digital transformation mindre om tekniken än man kanske uppfattar vid första anblicken. Desto mer handlar det om människors förutsättningar och förmågor för förändring. Förändring börjar alltid på individnivå genom att vi människor ändrar beteenden – i högre eller lägre grad. När många människor ändrar beteende, skapas möjligheten till storskalig förändring – en förändring som skall leda till högre värde för dem som ni finns till för.

/Linn Lindström & Joakim Jansson, DigJourney

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.

Trendrapport: Morgondagens kund

Vår omvärld förändras allt snabbare och blir alltmer svårbegriplig, inte minst när det kommer till att förstå sig på morgondagens kund. Rapporten som släpptes i december 2022 är skapad i samarbete med Futurewise och ger oss en ledtrådar om hur morgondagens kund agerar – och vad hen kräver.

Rapporten tar avstamp i åtta trender:

 • Virtuella relationer – accelererande digitalisering förändrar kunddialogen
 • Personifiering – skräddarsydd marknadsföring gynnar alla
 • Digital marknadsföring och försäljning – den nya tidens digitala verktyg
 • Självservice – kundinvolvering som strategi
 • Totaltransparens – internet som den moderna skampålen
 • Kunskapsledare – fyrtorn i en turbulent samtid
 • Empatiskt företagande – att tjäna pengar och göra skillnad
 • Delningsekonomi – en komponent i den cirkulära ekonomin

Ladda ned rapporten här

Trendrapport: Morgondagens kund

Spanaren har ordet:

Peter Siljerud, Futurewise

Peter Siljerud (Futurewise) har skrivit trendrapporten.

Vår omvärld blir alltmer snabbföränderlig och svårbegriplig, inte minst när det kommer till att förstå sig på morgondagens kund. Vi formligen översvämmas av data, analyser och rapporter och kan dagligen läsa om nya fenomen, banbrytande teknik och förändrade köpbeteenden. Att orientera sig i denna explosion av nyheter är inte enkelt, särskilt inte när kortsiktiga mål ska ­balanseras med långsiktiga strategier.

Syftet med den här rapporten är att hjälpa dig att lyfta blicken. Den presenterar några av de viktigaste och mest centrala trenderna som påverkar hur framtida kunder kan komma att agera – liksom hur man kan möta dem. Med fakta och exempel på företag som är föregångare försöker vi belysa området från såväl B2C- som B2B-perspektiv.

Framtidens oganisation: anpassning och tillväxt i den digitala eran

Man kan förstås tycka att det var bättre förr på den gamla goda tiden. Innan e-handel, social selling och chattbotar. Men att backa in i framtiden är inget alternativ. Hur mycket vi än vill så går det inte att avskaffa e-handeln eller att få unga att bete sig som folk gjorde förr. Det går inte att blunda för ökade miljökrav eller bortse från sociala medier som Facebook. Det blir som att ständigt kämpa i motvind.

Bättre då att dra nytta av trenderna. Att istället se dem som redskap för att styra i rätt riktning. Genom att fatta kloka beslut kan trenderna få fart på en organisation och leda till bättre resultat. Samtidigt som de anställda kan känna sig mer motiverade och stolta över att arbeta för ett modernt framtidsinriktat företag.

Om du tar till dig dessa insikter – och agerar på dem – kommer du att vara bättre rustad för att göra rätt vägval och säkerställa att din organisation är framtidssäkrad. För hur framtiden blir bestäms inte av vad du gör i framtiden, utan av vad du gör idag.

Med hopp om spännande läsning!

/Peter Siljerud, Futurewise

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.

Ett urklippskollage som symboliserar morgondagens kompetens och mötesplatser.

Trendrapport: Morgondagens kompetens och mötesplatser

Vad roligt att du är nyfiken på framtidens kompetens och mötesplatser. Här får du ta del av mängder av skarpa spaningar, med avstamp i sju trender. Rapporten publicerades i november 2022 är skapad tillsammans Placebrander och tar dig till platser världen över – från Gnosjö och Stockholm till Japan och Nordnorge.

Ladda ned rapporten här

Morgondagens kompetens och mötesplats

Spanaren har ordet

Helen Nordström, VD på Placebrander, står framför en turkosfärgad studiobakgrund.

Helena Nordström, grundare och VD på Placebrander.

”Den här rapporten fokuserar på förmågan att attrahera kompetens och att skapa attraktiva mötesplatser. Innehållet är grundat på fakta från en mängd rapporter som beskriver skeenden i samhället kopplat till dessa områden. Ingen kan spå framtiden, men genom att sätta fingret på saker som händer just nu, kan vi identifiera trender. Trenderna kan ge ledtrådar om hur arbetsliv och mötesplatser kommer att te sig om fem eller tio år.

Rapporten beskriver på det stora hela generella trender för arbetslivet – alla åldrar och alla branscher. Vi fokuserar dock extra mycket på att förstå den unga generationen, som vartefter de tar större plats på era arbetsplatser också är med och formar framtidens arbetsliv. Många befintliga studier kopplade till framtidens arbetsliv fokuserar i hög grad på kontorsarbete, och därför finns en viss tyngdpunkt där.
Troligen kommer du någon gång under läsningen av den här rapporten tänka tankar i stil med ”Det var väldigt vad många krav de har” eller ”Kan vi inte bara fokusera på att jobba?”. Det är fullt normala tankar. Men vi vill uppmuntra dig att gå in i läsningen med öppna sinnen. Att inspireras och förhoppningsvis lära dig något nytt. Och komma ihåg att varje enskild individ inte präglas av alla tendenser som beskrivs i den här rapporten. Snarare förstå att alla tendenser pågår i samhället omkring dig på olika sätt och i olika grad.

Med de orden, häng med på en trendspaning! Vi kommer att resa till platser som Japan och Stockholm, men också till Nordnorge och Gnosjö. Trendrapporten har sin tyngdpunkt på det svenska perspektivet, men vi lever i en global värld och därför hämtar vi både fakta och inspiration från hela världen.

Trevlig läsning och lycka till!
/Helena Nordström, Placebrander”

En bild som visar logotyperna för projektet Preview samt Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.