En stor grupp individer från det näringslivsfrämjande systemet i Jönköpings län har workshop på Framtidsdagen 2023.

Preview – Science Park-projekt skapade framtidsfokus i en skakig värld

När framtidens utmaningar knackar på dörren, är det inte bara viktigt att vara förberedd. Du behöver också ha en vision om vart du vill och hela tiden lyfta blicken framåt. Med den övertygelsen formade Science Park, på uppdrag av Region Jönköpings län, det som skulle komma att bli projektet Preview.

Oktober 2023 markerade en stolt avslutning för projektet som inspirerat och bidragit till lärande för sammanlagt 36 organisationer och 220 individer. Med fokus på trend- och framtidsspaning har Preview sedan starten 2021 rymt allt från föreläsningar och temadagar till fördjupningsworkshops och nya trendrapporter. Och målet? Att bidra till ökad förändringskraft i näringslivet i Jönköpings län.

”Lärande för individer som i sin tur utvecklar länets företag”

Lotta Olofson, projektledare på Science Park, står i Science Park Towers.

– Målgruppen för våra aktiviteter har varit aktörer i det företagsfrämjande systemet*. Vi ville att våra insatser skulle få så stor effekt som möjligt och bidra till ett starkt och framtidsorienterat ledarskap. Därför har vi fokuserat på att stärka och stötta de individer och organisationer som – precis som vi på Science Park – i sin tur stöttar och utvecklar länets företag och entreprenörer, berättar Lotta Olofson, projektledare på Science Park.

*I det företagsfrämjande systemet innefattas allt från kommunernas näringslivsavdelningar till organisationer som Almi, Coompanion, Jönköping University och Handelskammaren. Även Företagarna och Hållbarhetsteamet är exempel på aktörer som velat lära sig mer om ett framtidsfokuserat arbetssätt.

Från inspiration till aktivt fördjupningsarbete

Projektet inleddes med en grundläggande kompetensutvecklingsinsatser inom trendspaning, trendanalys och scenariohantering. Här fick deltagarna ta del av användbara modeller och verktyg för att kunna jobba strategiskt med sin omvärldsbevakning. Därefter har flera skräddarsydda fördjupningsinsatser i form av workshops genomförts, anpassade efter målgruppens behov.

Konsulterna presenterade trendrapporterna på Framtidsdagen på Kulturhuset Spira i januari 2023. Där fick deltagarna ta del av föreläsningar med alla trendspanare, nätverka och delta i workshops.

Här är trendrapporterna som är framtagna inom ramen för Preview:

Som en förlängning har även två scenariorapporter tagits fram:

Tankar om projektet från deltagare, konsulter och arrangörer

”Insatserna inom Preview har gett både fördjupad och ny kunskap kring för näringslivet mycket relevanta områden. Att kunna samtala med företagen på ett framåtsyftande sätt är otroligt viktigt i min roll. De aktiviteter som genomförts i Preview har gett möjligheter till diskussion och reflektion vilket har tillfört ett stort värde för mig.

Jag ser att den otroligt snabba teknikutvecklingen som vi ser är utmanande för många branscher när det kommer till att vilka investeringar som är både långsiktiga och ger bäst effekt. I stora delar av länet har vi en tyngdpunkt mot tillverkningsindustrin där investeringar ofta är kostsamma samtidigt som de kan öka produktiviteten i hög grad och då gäller det att investera rätt. Det som nu och framåt också är viktigt att ha med sig är de mjuka frågorna kring till exempel livslångt lärande och social hållbarhet.”

Annika Cederfeldt, näringspolitisk chef, Handelskammaren i Jönköpings län

”Då vi ser förändringar inom många olika områden – teknik, samhälle, beteenden och värderingar – kan det vara av stor nytta att både förstå vad som sker och en chans att dra nytta av dessa trender. Att skapa en bättre förståelse för de framtida skiftena ger en chans att bättre positionera sig och öka sin konkurrenskraft. För trender ska inte ses som hot, utan som nya möjligheter att skaffa sig ett försprång jämte andra.”

Peter Siljerud, Futurewise – utbildare och författare till trendrapporten ”Morgondagens kund”

”Genom Preview har vi tillsammans med våra aktörskollegor i länet fått en fantastisk möjlighet att träna oss i hur man på olika sätt och med olika tekniker lättare kan spana in i framtiden och förutspå trender. Vi har dessutom, med hjälp av fem av Sveriges främsta trend- och framtidsspaningsföretag, fått en källa till kunskap i de framtagna trendrapporterna. Resultatet från Preview kommer vara jätteviktigt att ha med sig in i Science Parks arbete med fokuset inställt på Impact, säger Anna Sickeldal, Projektkoordinator på Science Park.”

Anna Sickeldal, projektkoordinator, Science Park

”Under lång tid har vi sagt att allt numera går så mycket fortare och är svårare att förutse. De senaste åren har detta verkligen blivit besannat med såväl pandemi som krig i vår närhet med efterföljande inflation och lågkonjunktur. Detta visar med tydlighet betydelsen av framtidsspaning för att vara förberedd på snabba förändringar och att ha handlingsberedskap med olika scenarier. I Preview har vi fått både teoretisk kunskap om hur man strukturerat kan jobba med framtidsspaning samt att några för länet betydelsefulla trender på ett lättillgängligt sätt blivit analyserade och presenterade i rapportform.”

Mikael Gustafsson, sakkunnig Näringsliv, Region Jönköpings län

”I vårt arbete som affärsutvecklare behöver vi vara uppdaterade kring det som händer i vår omvärld och hur det skulle kunna påverka våra nystartade företag i länet. De kunskaper jag fått inom trender, omvärldsspaningarna och verktyg för att genomföra olika workshopar kommer att bli användbart i mitt arbete framöver.”

Elin Ohlsson, affärsutvecklare på Science Park i Mullsjö och Vaggeryd

Genomförda aktiviteter och insatser inom ram för projektet:

  • Grundläggande kompetensutveckling inom trend- och framtidsspaning
  • Framtidsdagen – en temadag på Konserthuset Spira med fokus på trend- och omvärldsspaning
  • Fördjupningsinsatser i form av workshops och föreläsningar, fokuserat på de enskilda kommunernas behov
  • Framtagning av trendrapporter och scenariorapporter
  • Fristående kompetensutveckling i form av föreläsningar

Projektets finansiärer

Preview är genomfört med stöd av Region Jönköpings län och medfinansierats av Europeiska unionen.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.