Svagt lysande glömdlampor i ett mörkt rum. Symboliserar idéer som väcks till liv.

Exempel på affärsidéer

”Är det här en bra affärsidé?” är en fråga vi ofta får när vi möter entreprenörer och personer som vill starta eget företag. Svaret är tyvärr inte lika enkelt som du kanske hoppas på. Vi kan nämligen inte svara på om din idé är bra eller dålig, om den kommer att flyga eller falla. Men vi kan hjälpa dig att ta reda på det.

Det bästa sättet – och enklaste svaret på din fråga – är: testa! Alla idéer du gör någonting med är bra affärsidéer. Och – även om vi inte ge dig svaret på om din idé är bra eller dålig kan vi ge dig tips och exempel på affärsidéer som vi letar efter.

När vi spanar in i framtiden finns det en del områden där vi alldeles säkert kommer att se många exempel på affärsidéer som har potential att lyckas. Vi gillar särskilt att jobba med affärsidéer som kan ha en positiv inverkan på samhället och lösa samhällsutmaningar.

Här är några områden där vi letar efter entreprenörer och personer med affärsidéer:

Exempel på affärsidéer inom FemTech

Femtech är en term som hänvisar till diagnostiska verktyg, produkter, tjänster, wearables och mjukvara som använder teknik för att ta itu med kvinnors hälsoproblem. Det kan till exempel handla om menstruationshälsa, reproduktiv hälsa, sexuell hälsa, mödrahälsa och klimakteriet.

Exempel: Inkubatorbolaget NutriGap

Exempel på affärsidéer inom HealthTech

HealthTeach innefattar hälsa, välfärd, åldrande, psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Med hälso- och sjukvårdsteknik menas användning av teknik som utvecklats i syfte att förbättra alla aspekter av hälso- och sjukvårdssystemet – eller friskvård.

Miden och Multi4 förbättrar cancerpatienters liv

Exempel på affärsidéer inom EdTech

Med EdTech menas mjukvaru- och hårdvarulösningar för lärande och inlärning. Det kan till exempel vara transformation av skolsystemet, nya tekniska tillämpningar i klassrummet och nya sätt att distribuera och sprida utbildning.

Exempel på affärsidéer inom FinTech

FinTech är en förkortning av ”Financial technology”. Begreppet används för att beskriva ny teknik som syftar till att förbättra och automatisera tillhandahållandet och användningen av finansiella tjänster.

Exempel på affärsidéer inom skogs- och jordbruk

Att vi måste bli bättre på att ta tillvara skogens och jordens resurser är ingen nyhet. Vi börjar se – och kommer att se många fler – nya innovativa, tekniska lösningar för skogs- och jordbruk, agrara näringar och livsmedelsförsörjning. Innovation och utveckling av nya hållbara produkter och processer där fokus ligger på att ta vara på dessa resurser är ett måste för att lösa samhällsutmaningar inom dessa områden.

Skogsnejd gör det enkelt att spara i skog

Exempel på affärsidéer inom möbel- och träförädlings-industrin

Företag fokuserar allt mer på hållbarhetsfrågor och konsumenter är mer medvetna än någonsin om produkters miljöpåverkan. Därför blir det allt viktigare att utveckla innovativa produkter inom möbel- och träindustrin som är miljömässigt hållbara. Det kan innebära användning av återvunna material, minskad resursförbrukning, och mer hållbara produktionsmetoder. Innovativa produkter kan också främja cirkulär ekonomi genom att designas för att vara lätta att reparera, återvinna eller återanvända. Teknologin utvecklas ständigt och har potentialen att revolutionera möbel- och träindustrin.

Starrike – ett innovativt möbelkoncept

Exempel på affärsidéer inom energi

Har du en idé om framtidens lösningar för hållbara energislag och energieffektivisering? Fossilbränslebaserad energiproduktion är en av de största källorna till koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar. Genom att utveckla och införa nya innovativa teknologier för energiproduktion kan vi minska vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Zigrid genererar energi ur spillvärme

Exempel på affärsidéer inom cirkulär konsumtion och produktion

Det kommer många spännande lösningar för olika typer av hållbar konsumtion, produktion och produktionsmetoder. Det blir allt viktigare att utveckla nya lösningar för hållbar konsumtion och produktion för att minska vår miljöpåverkan, öka vår resurseffektivitet, skydda miljön och skapa sociala och ekonomiska fördelar.

Exempel på affärsidéer inom nya hållbara material

Vi behöver se utveckling av nya hållbara material för att minska vår miljöpåverkan och skydda naturresurser. Genom att utveckla nya hållbara material som är säkrare att använda och hantera kan vi minska risken för skador på människor och miljön samt bidra till en mer hållbar och långsiktig framtid.

PH Innovation – hållbara skrivbordslösningar

Exempel på affärsidéer inom framtidens hållbara städer och byggande

Utveckling av innovationer för framtidens hållbara städer och byggande är viktigt för att minska den negativa miljöpåverkan, öka energieffektiviteten, förbättra människors livskvalitet, anpassning till klimatförändringar och öka den ekonomiska tillväxten.

XENSE Vision – innovativ AI-lösning för bättre trafikflöden

Exempel på affärsidéer inom ökad inkludering och minskat utanförskap

Alla människor har rätt att leva ett värdigt och jämlikt liv oavsett kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Genom att minska utanförskapet och öka inkluderingen kan vi skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle. När fler människor inkluderas i samhället och får möjlighet att bidra till samhället kan vi öka produktiviteten och därmed skapa ett mer välmående samhälle. Ett mer inkluderande samhälle kan bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten för alla invånare.

Exempel på affärsidéer inom säkerhet

Innovationer som ökar säkerheten kan bidra till att skydda människor från skador och fara och skapar en tryggare miljö för alla. Genom att förebygga hot och risker kan vi förhindra skador och förhindra att kriser uppstår. Innovationer inom säkerhet kan också bidra till att öka nationell säkerhet, genom att skydda kritisk infrastruktur och stärka försvarsmöjligheter.

Exempel på affärsidéer inom demokrati

Innovationer som skyddar mot spridning av desinformation kan bidra till att säkra demokratin. Ökad transparens kan bidra till att minska risken för korruption och förbättra öppenheten i politiska beslut. Innovationer som främjar ökad transparens kan hjälpa till att skydda demokratin. En annan risk är att demokratin hotas av manipulation, till exempel genom eller hackerattacker. Innovationer som skyddar mot detta kan bidra till att förhindra sådana hot. Demokratin bygger på medborgarnas deltagande och engagemang. Innovationer som stärker medborgardeltagandet kan bidra till att öka det demokratiska inflytandet.

Exempel på affärsidéer inom kultur och kreativa företag

Kulturella och kreativa näringar bidrar till ekonomisk tillväxt, är ofta drivkrafter för innovation och kan bidra till att utveckla nya idéer och koncept som kan gynna andra branscher. De kan bidra till att bevara och främja kulturell mångfald genom att skapa plattformar för olika kulturella uttryck och konstformer. Kulturella och kreativa näringar kan bidra till att öka en plats attraktionskraft och därmed locka till sig investeringar, besökare och nya talanger.

Få kostnadsfri coaching med en affärsutvecklare

Sitter du på en idé inom något av ovanstående områden? Tveka inte att boka ett möte med oss. Vi hjälper dig att undersöka potentialen i din affärsidé. Tillsammans kan vi utveckla din idé till ett exempel på en bra affärsidé.