Ett kollage med urklipp kopplat till transport, mat, boende och ekonomi.

Framtidsscenarier 2030 – 5B-modellen

Denna rapport är skriven av Peter Siljerud, Futurewise, och släpptes i september 2023. Rapporten är en förlängning av trendrapporten ”Morgondagens kund” och behandlar trender och framtidsscenarier utifrån den så kallade 5B-modellen. Modellen tar avstamp i fem kategorier som alla spelar stor roll för omställningen till en hållbar livsstil: Bostaden, bilen, biffen, butiken och börsen.

Två pappor sitter i en soffa tillsammans med sin lilla dotter. Flickan håller ett mjukisdjur i famnen och hela familjen skrattar.

Ladda ned rapporten här

Framtidsscenarier 2030
Peter Siljerud, Futurewise

Peter Siljerud (Futurewise) har skrivit trendrapporten.

Spanaren har ordet

Vår värld förändras ständigt i vad som kan upplevas som ett allt snabbare tempo. Även om planeringshorisonterna för många organisationer är långa måste samtidigt beslut fattas här och nu. De vägval som görs idag kommer ofta få påverkan en lång tid framåt. Många av besluten kommer att behöva fattas på osäkra grunder, men med en bättre förståelse för de skiften vi nu ser minskar risken att välja fel. Att skaffa en framtidsberedskap är avgörande, även om framtiden alltid måste hanteras med stor ödmjukhet.

Denna rapport presenterar ett antal scenarier som ger olika framtidsbilder av hur vår värld kan komma att se ut år 2030. Detta målår är valt så långt bort i tiden att omvärlden på ett avgörande sätt ska ha förändrats jämte i dag, men inte så långt bort att det förlorar relevans. Vissa delar av scenarierna är relativt realistiska givet de trender vi ser redan i dag, medan andra är mer spektakulära – och spekulativa – för att kittla fantasin. Det troliga är att framtiden kommer att innehålla inslag från flera av scenarierna, liksom förstås en del annat som i dag är svårt att förutspå.

2005 myntade regeringens utredare Stefan Edman den finurliga rubriken ”Bilen, biffen, bostaden” till en rapport som studerade människors vardagsliv. Grundtanken var att titta på vad i våra liv som har en negativ klimatpåverkan. Allitterationen – att allt börjar på bokstaven b – har sedan av andra kompletterats med ytterligare områden som ”butiken” och ”börsen”. Just dessa fem teman har vi valt att fokusera på i denna scenarioanalys.

/Peter Siljerud, Futurewise

Här kan du se Peter Siljeruds föreläsning ”Framtidsscenarier 2030”

Logotyper i en rad: Preview, Science Park, Med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden