Överblicksbild av händer som håller i färgglada kort från spelet "Impact Lab". På kortet i fokus står det "Clean water and sanitation".

Vårt hållbarhetsarbete

Som offentligt finansierad verksamhet har Science Park ett samhällsansvar som vi vill och behöver ta. Genom alla de idéer, företag och människor vi träffar varje år, har vi som organisation en stor möjlighet att påverka länets företagande i en mer hållbar riktning.

Vårt bidrag till en mer hållbar värld

Vi har en stor tilltro till innovationens kraft att lösa samhällsutmaningar, stora som små, lokala som globala. Vi tror på entreprenörens vilja att bidra till ett hållbart samhälle och därför satsar vi extra mycket på de människor & idéer som tar ett steg i rätt riktning. Det är vårt bidrag till en mer hållbar värld – genom fler hållbara innovationer som skapar impact i vårt samhälle.

På Science Park vill vi leva som vi lär, vi vill vara med och driva förändring och vi vill vara i framkant. Det ställer höga krav på att vi har kunskap och verktyg för att bidra till att utveckla hållbara företag för framtiden.

Science Park stöttar företag och entreprenörer inom hållbarhet och impact

Att vi har ett internt hållbarhetsarbete är för oss en hygienfaktor; att vi gör hållbara inköp, reser på hållbart sätt och är en arbetsplats som främjar jämställdhet, inkludering och mångfald. Ännu viktigare – och mer utmanande – är arbetet vi gör för och tillsammans med andra.

För oss är utgångspunkten att främja och stötta entreprenörer i att utveckla hållbara affärer. Det vill säga: att förespråka ett företagande som både skapar ekologiskt, socialt och ekonomiskt värde idag och för framtida generationer.

Det innebär att vi:

Arbetar för att minska klimatpåverkan både internt och i arbetet med entreprenörer och partners.

Jobbar med inkludering, tillgänglighet och jämställdhet i alla led – internt och i samarbete med våra intressenter.

Ser ekonomisk hållbarhet som en förutsättning för långsiktig hållbarhet i alla typer av företag.

Science Parks arbete utifrån FNs globala mål

Som en offentligt finansierad organisation är FN’s globala mål för hållbar utveckling en viktig ledstjärna i vårt arbete. Vi har valt att lägga extra fokus på fyra av de 17 målen. Dessa mål är utvalda baserat på att de gäller områden där vi som organisation faktiskt kan påverka utvecklingen. De fyra utvalda målen definierar vad vi riktar in vår verksamhet på i våra aktiviteter och processer, och dessa ska genomsyra hela vår verksamhet.

Mål 5: Jämställdhet – vi jobbar för att främja kvinnligt entreprenörskap

Idag är det färre kvinnor än män som startar företag – trots att viljan att vara företagare är lika stor hos kvinnor som hos män. Ett problem är att kvinnor generellt ser större hinder för företagande*, ett annat att kvinnors företag får mindre lån och att färre investeringar görs i företag som drivs av kvinnor. För att främja kvinnligt företag och lyfta inspirerande förebilder driver Science Park bland annat utmärkelsen Årets unga ledande kvinna (länk) tillsammans med Handelskammaren Jönköpings län och Region Jönköpings län. Vi arrangerar också aktiviteter och program riktade till branscher inom vilka vi vet att kvinnor gärna startar företag och vi lyfter fram kvinnliga entreprenörer i våra nätverk genom att låta dem ta plats som föreläsare på våra event, seminarier och utbildningar, samt är noga med representationen av entreprenörer i Science Parks externa kommunikation.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – vi jobbar för att inspirera till och särskilt stötta innovationer som hjälper till att lösa hållbarhetsutmaningarna

Vi tror på entreprenörens vilja att bidra till ett hållbart samhälle och satsar därför extra mycket på de idéer som tar ett steg i rätt riktning. Det innebär att vi:

  • Alltid jobbar för att komma fram till mer hållbara lösningar i mötet med entreprenörer och företag.
  • Använder oss av modeller och verktyg som fokuserar på hållbarhet och impact i våra affärsutvecklingsprocesser.
  • Lägger särskilt fokus och tid på idéer som syftar till att lösa samhällsutmaningar och skapa impact.
  • Ser hållbarhet som en hygienfaktor i våra affärsutvecklingsprogram.
  • Har särskilt stort fokus på hållbara idéer och innovationer i en flera av våra affärsutvecklingsprogram.
  • Arrangerar event där vi särskilt lyfter entreprenörer och innovationer som bidrar till ett mer hållbart samhälle genom sitt företagande – till exempel föreläsningsserien ”Impact Sessions”.
  • Fokuserar på hållbarhet och impact i alla projekt som vi driver.
  • Uppmuntrar och inspirerar nya entreprenörer att tänka och agera hållbart redan från start.

Mål 10: Minskad ojämlikhet – vi jobbar för att bidra till ett jämlikt näringsliv

Mångfald och inkludering ska vara en självklarhet i bolag, styrelser och i hela Jönköpings läns innovationssystem. Så även på Science Park.

Forskning visar att team med stor mångfald är mer framgångsrika. Science Parks verksamhet ska återspegla verkligheten och vi riktar oss därför till olika målgrupper i våra erbjudanden. Det handlar dels om att alla ska känna sig välkomna till oss och lyssnade på. Men också om att bredda bilden om vem som kan vara entreprenör.

Vi arbetar för mångfald dels genom ett brett erbjudande och olika fokus i våra program. Detta gör vi för att locka en blandning av människor. Vi är också noga med vilka föreläsare vi anlitar, samt hur vi kommunicerar vårt erbjudande.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – vi jobbar för att inspirera till och främja cirkulära affärsmodeller

Förnyelsebara material, energieffektiva lösningar och cirkulära produktionskedjor i både produkter och tjänster, är avgörande för en hållbar framtid.

Science Park träffar varje år en stor mängd människor som både funderar på att starta företag och som redan idag driver bolag, alltifrån enskilda firmor, till små- och medelstora bolag som bedrivit verksamhet under lång tid. Vi har en stor möjlighet att påverka, särskilt i de tidiga faserna, till mer hållbara val. Science Park har därför en skyldighet att driva på utvecklingen inom området cirkulär ekonomi.

Vi arbetar ständigt för att utveckla vår affärsutvecklingsprocess. I affärsutvecklingen använder vi en rad olika verktyg och modeller och det pågår ett löpande arbete med att hållbarhetsanpassa dessa. Science Park ska kunna erbjuda en fullt ut hållbar affärsutveckling för våra entreprenörer och bolag.

I coachningen av entreprenörer och bolag strävar vi efter att tillsammans hitta alternativa och mer hållbara lösningar. Lösningar inom exempelvis transport, material, energilösningar och intäktsmodeller.

Vi uppdaterar kontinuerligt vår kunskap internt inom olika områden som rör cirkulära affärsmodeller, alternativa material, smarta energilösningar med mera.

Vi jobbar med att lyfta goda exempel i de event vi arrangerar för att inspirera och sprida kunskap.