En liten flicka sitter på en vuxen persons axlar. Hon formar händerna till kikare framför ögonen.

Kom i gång med trend- och omvärldsspaning

Vad vill kunderna ha? Hur blir du en attraktiv arbetsgivare? Och vad kräver vårt samhälle och klimat av ditt företag – nu och i framtiden? I en värld som förändras i en rasande takt är det viktigare än någonsin för företag att hålla sig uppdaterade. Trend- och omvärldsspaning hjälper oss att förstå dessa förändringar och anpassa oss därefter. Det handlar inte bara om att följa med i svängarna, utan om att hela tiden ligga steget före och proaktivt möta morgondagens utmaningar. Men hur kommer man i gång?

I den här guiden får du ta del av två sätt som hjälper dig att ta första steget mot att bli en mer framåtlutad organisation. Detta är exempel två övningar som vi själva jobbat med, tillsammans med flera aktörer i det företagsfrämjande systemet i Jönköpings län. Övningarna är en del av det arbete vi genomfört tillsammans med några av landets främsta trendkonsulter – verktyg för trend- och framtidsarbete samt scenariohantering.

I slutet av guiden får du även ta del av fem trendrapporter och två scenarierapporter – speciellt framtagna med företagen i Jönköpings län i åtanke.

Kort ordlista inom trend- och omvärldsspaning:

1

Prognos

En prognos syftar på en sannolik framtid med en kort tidshorisont. Den grundar sig i statistiska samband och inkluderar inte potentiella risker. Att jobba med prognoser passar vid kortsiktigt beslutsfattande.

2

Scenario

Ett scenario är en skiss av en möjlig framtid. Det representerar olika sätt framtiden kan ta form på, över en lång tidshorisont. Scenarier kombinerar verkliga data med en nypa intuition och fantasi. De tar med osäkerheter i beräkningen och passar vid långsiktigt beslutsfattande.

3

Trend

En trend är som en långsiktig riktning i hur saker förändras eller utvecklas över tid. Den representerar det som är populärt eller vanligt just nu, men som också kan bestå under en längre period.

4

Omvärldsanalys

En omvärldsanalys är en granskning av omgivningen för att upptäcka trender som kan påverka ditt företag eller verksamhet. Det innefattar att analysera olika områden som tillexempel teknologi, sociala förändringar och politik för att förstå hur dessa faktorer kan påverka företagets framtid.

5

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är en ständig uppföljning av nyheter och händelser. Det handlar om att regelbundet samla och sammanfatta information från nyhetsflödet för att hålla sig uppdaterad om viktiga förändringar som kan påverka din verksamhet.

”En trend har en riktning, är faktabaserad, objektiv och långsiktig.”

Peter Siljerud, Futurewise

En modell för omvärldsspaning sitter på en anslagstavla. I förgrunden syns ett olivträd.

Övning 1: Få ett utifrån-och-in-perspektiv

När du startar – eller arbetar på – ett företag har du oftast ganska bra koll på allt från kunder till leverantörer och konkurrenter. Detta är din närvärld som självklart påverkar ditt företag på olika sätt. Men för att få ett bredare perspektiv av var denna påverkan kommer från behöver du lyfta blicken ytterligare ett snäpp och lära känna din omvärld.

Omvärld – det yttre lagret:

 • Media och påverkan
 • Ekologi och miljö
 • Teknik och vetenskap
 • Sociala förändringar
 • Ekonomi och marknader
 • Politik och lagsiftning

Närvärld – mellanlagret:

 • Andra intressenter
 • Substitut
 • Konkurrenter
 • Leverantörer
 • Partners
 • Kunder

Invärld – den innersta kärnan:

 • Den egna organisationen

Vad händer i din omvärld ut idag? Hur skulle den kunna se ut om fem år? Hur påverkar varje del i omvärlden, din närvärld? Och hur påverkar din närvärld i sin tur din organisation? Tips! Sitt inte på din kammare och gör denna övning. Samla dina kollegor, diskutera och bredda era perspektiv tillsammans.

Ett papper ligger på ett litet kaffebord. På pappret är ett scenariokors. Bredvid pappret syns två händer som gestikulerar.

Övning 2: Bli konkret – jobba med framtidsscenarier

Att förutspå framtiden är omöjligt. Men genom att jobba med så kallade scenarier kan du skapa flera ”framtidshistorier” som hjälper dig att förbereda dig för olika möjliga utfall. I stället för att gissa vad som kommer att hända, utforskar du olika vägar som framtiden kan ta. Detta hjälper dig att vara redo för överraskningar, se möjligheter och risker, och fatta smarta beslut. Scenarier ger dig helt enkelt verktygen att navigera i en osäker framtid med större självförtroende! Och kom ihåg – ett framtidsscenario är någonting som kan hända, inte som du tror kommer hända. Tillåt dig själv att använda både förnuft och fantasi.

Scenariokorset:

Ett scenariokors kan hjälpa ditt företag att identifiera, analysera och diskutera möjliga framtida händelser. Genom att kombinera två stora osäkerheter som har stor inverkan på din bransch, kan ni helt enkelt skapa fyra tänkbara scenarier och skapa strategier därefter.

Gör så här:

1

Identifiera osäkerheter

Tänk på stora saker som kan påverka ditt företag. Till exempel: ny innovation, politik, juridik, ekonomi eller samhällsförändringar.

2

Rita scenariokorset

Rita ett kors. Skriv de utvalda osäkerheternas ytterligheter i ändarna av korset. Till exempel: ”Låg efterfrågan på produkt” respektive ”Hög efterfrågan på produkt” samt ”Låg teknologisk utveckling” respektive ”Hög teknologisk utvecklig”.

3

Beskriv varje hörn:

Tänk på vad som kan hända i varje hörn av matrisen och hur det skulle påverka ditt företag.

4

Gör en plan:

Tänk på sätt att dra nytta av eller hantera varje hörn.

5

Se över dina planer:

Eftersom saker förändras – återgå till och repetera dina scenarier då och då.

6

Sammanställ och förankra

Dela de scenarier som tagits fram med hela teamet så alla vet vad som kan hända framåt.

Exempel – scenariokorset

I detta exempel dyker vi ned i industrins värld och fokuserar på två möjliga osäkerheter inom bransch.

Osäkerhet 1: Teknologisk Utveckling
Hur snabbt kommer ny teknologi implementeras inom industrin?

Osäkerhet 2: Marknadens Efterfrågan
Kommer marknaden att ha en ökad eller minskad efterfrågan på företagets produkter?

Gör ett kors. Skriv ”Hög teknologisk utveckling” och ”Låg teknologisk utveckling” i varsin ände på ett av strecken. Skriv sedan ”Hög marknadsefterfrågan” och ”Låg marknadsefterfrågan” i varsin ände på det andra strecket.

Exempelscenario 1: Hög teknologisk utveckling + Hög marknadsefterfrågan

Företaget står inför en marknad med hög efterfrågan och snabb teknologisk utveckling. Detta kan innebära stora möjligheter men också behovet av ständig innovation och anpassning.

Exempelscenario 2: Hög marknadsefterfrågan + Låg teknologisk utveckling

Trots en hög efterfrågan på marknaden, är teknologiska framsteg långsamma. Företaget kan fokusera på nuvarande produktlinjer och förbättra dem utan pressen av ständig innovation.

Exempelscenario 3: Låg marknadsefterfrågan + Hög teknologisk utveckling

Trots snabb teknologisk utveckling, är efterfrågan på marknaden låg. Företaget behöver kanske diversifiera sina produkter eller söka nya marknader.

Exempelscenario 4: Låg marknadsefterfrågan + Låg teknologisk utveckling

Med låg efterfrågan och låg teknologisk utveckling kan företaget stå inför svåra tider. Det kan vara nödvändigt att omstrukturera eller överväga alternativa affärsmodeller.

Det viktigaste steget av alla: Börja!

Med rätt kunskap och förberedelse kan du inte bara reagera på förändringar, utan också forma din egen framtid. Så vänta inte! Börja med övningarna ovan, diskutera med dina kollegor och ta steget mot en mer framåtlutad och framgångsrik organisation. Framtiden väntar inte – det är dags att agera nu!

Denna guide är framtagen inom ramen för projektet Preview:

Projektet Preview, initierat av Science Park på uppdrag av Region Jönköpings län, syftade till att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköpings län genom trend- och framtidsspaning. Sedan starten 2021 har projektet omfattat föreläsningar, temadagar, fördjupningsworkshops och trendrapporter, med deltagande av 36 organisationer och 220 individer. Målgruppen var aktörer inom det företagsfrämjande systemet, så som kommunernas näringslivsavdelningar, Almi, Coompanion och Jönköping University.

Konsulter vi jobbat med i Preview:

Fem trendrapporter och två scenarierapporter skapades i samarbete med Sveriges ledande trendspanare, fokuserande på områden viktiga för det lokala näringslivet: