Två män står på en scen och pratar framför en publik

Framtidsdagen gav känsla av allvar och hoppfullhet inför framtidens utmaningar

24 januari 2023

Den 20 januari arrangerade Science Park ”Framtidsdagen” på konserthuset Spira i Jönköping. Dagen samlade över 100 individer från Jönköpings län, som på olika sätt arbetar med att utveckla och främja det regionala näringslivet. Fokus låg på att lära sig mer om viktiga omvärldstrender som kommer att påverka länets företagande både på kort och lång sikt.

Under dagen fick deltagarna ta del av fem föreläsningar med några av Sveriges vassaste trendspanare:

Peter Siljerud, Futurewise, ”Morgondagens kund – om nya beteenden och värderingar”

Helena Nordström, Placebrander, ”Morgondagens kompetens och mötesplatser”

Joakim Jansson, DigJourney, ”Framtidens affärer genom Digital transformation”

Jörgen Ramnelöv och Bobo af Ekenstam, Docere, ”Resiliens – förmågan att stå emot, ställa om och återhämta sig när förändringen är ett faktum”

Nina Al-Ghussein och Olivier Rostang, Kairos Future, ”Grön omställning ­– affärslandskap i förändring”

 

 

 

Trender, dystra omvärldsspaningar och tips för fortsatt arbete

Föreläsarna sammanfattade de fem trendrapporter som tagits fram under 2022 på uppdrag av Science Park, och som en del av utvecklingsprojektet Preview. Vi fick ta del av nya trendande fenomen så som ”Brysseleffekten”, ”Quiet quitting” och virala ”ChatGPT”, tillsammans med handfasta tips på hur länets organisationer själva kan arbeta vidare för att på ett bättre sätt kunna möta framtidens utmaningar.

Samtidigt som Framtidsdagen gav värdefulla insikter och inspiration till deltagarna, gav den också en tydlig bild av de allvarliga utmaningar som näringslivet och samhället står inför. Akut klimatkris, krig, ekonomisk osäkerhet, energibrist och etiska dilemman inom den digitala utvecklingen var samtalsämnen som präglade presentationerna. Det blev också tydligt att trenderna och omvärldsförändringarna utgör stora utmaningar – men också stora möjligheter. Så här sammanfattar deltagaren Johan Svedberg, näringslivs- och turismutvecklare på Gnosjökommun dagen:

– Framtidsdagen var väldigt spännande. Talarna som presenterade sina framtidsspaningar gjorde att man i dessa negativa tider ändå kunde se möjligheterna som ligger framför oss. Att få lyssna på Doceres tankar om hur vi förbereder oss för framtiden kompletterade Futurewise och Placebranders spaningar om morgondagens kunder, kompetens och mötesplatser på ett väldigt bra sätt. Jag lämnade Jönköping med många tankar, en positiv hållning till framtiden och hopp om att kunna utveckla min kommun vidare.

 • Hej esrytryjtguhj szextryjuhj setrfs ryfg ydtfh
 • Hopp esyrdtyju extrcyuh esthxfgehsrtf erth s46rths tshr
 • Anneli estryjtktj a35seu46i7j s46uerjyd6 ry hrs
 • Är s6trdjyt5u6ryfg 6dty 4s6rty setrs ehtd
 • Bäst setxrydru s46dry6uj et sr seth etd

En språngbräda mot fortsatta fördjupningsinsatserscience-park-preview-lotta-olofson

Efter Framtidsdagen har länets kommuner möjlighet att ta del av fördjupningsinsatser kopplat till någon eller flera av de trender och utmaningar som identifierats som extra viktiga för regionen. Detta tillsammans med Science Park och involverade konsulter inom projektet.

– Framtidsdagen blev ett bra tillfälle för regionens aktörssystem att kraftsamla kring trend- och framtidsfrågor. Nu fortsätter arbetet med att formulera fortsatta kompetensutvecklingsinsatser och identifiera hur deltagande kommuner kan arbeta vidare med fördjupning av olika områden. Vi kommer att fånga upp olika delar av det som lyftes under dagen för att göra fortsatta insatser med regionalt och kommunalt perspektiv, säger Lotta Olofson, projektledare på Science Park.

Preview, finansiärer och partners

Framtidsdagen arrangerades inom ramen för projektet Preview. Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län. Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och projektet Kvalitetsutveckling 2.0 samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Science Park har tillsammans med fem konsulter tagit fram fem trendrapporter. Här kan du ladda ned rapporterna:

 1. ”Morgondagens kompetens och mötesplatser” av Placebrander (november 2022)
 2. ”Morgondagens kund” av Futurewise (december 2022)
 3. ”Digital transformation” av Digjourney (januari 2023)
 4. ”Resiliens” av Docere (januari 2023)
 5. ”Grön omställning” av Kairos Future (januari 2023)
En skogsväg ovanifrån

Science Park och Kairos Future släpper trendrapport om grön omställning

19 januari 2023

Effekterna av klimatkrisen blir alltmer märkbara i samhället. Värmeböljor, översvämningar och försämrade skördar är bara några exempel på effekterna under de senaste åren. En framgångsrik grön omställning bygger på ökad förståelse hos alla medborgare för de grundläggande problemen, och för de många lösningar som finns tillgängliga.

Kairos Future har identifierat fem trender som företag och organisationer behöver ha extra koll på för att bli en del av den gröna omställningen i näringslivet i Jönköpings län: 

 • Från linjär till cirkulär
 • Nya spänningar på energiområdet
 • Brysseleffekten – från frivilliga till obligatoriska hållbarhetskrav
 • Fler tekniska lösningar på ingång
 • Social hållbarhet: ömtåligare och viktigare

Här kan du ladda ned trendrapporten ”Grön omställning”.

Den förändring som kommer att krävas av oss, både som individer och företag, för att nå klimatmålen kommer sannolikt att vara så omvälvande att det är svårt att föreställa sig hur detta kan se ut. I den här rapporten lyfter vi fram fem viktiga trender som formar det gröna omvandlingslandskapet. Den innehåller också ett kort brev från framtiden – ett tankeexperiment i ett försök att visualisera denna nya värld – tillsammans med 3 områden att hålla koll på under de kommande åren.

Nina Al Ghussein Norrman och Olivier Rostang på Kairos Future

Sista delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

 

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.

Science Park och Docere släpper trendrapport om resiliens

13 januari 2023

I spåret av krig, pandemi och energibrist ser vi ett ökat fokus hos både konsumenter och företag att förbereda sig för framtida kriser. Nu släpper Science Park och Docere Intelligence en trendrapport på temat resiliens.

Docere har identifierat sju olika områden som företag och organisationer i Jönköpingsregionen behöver ha extra koll på för att förstå sin egen sårbarhet och kunna förbereda sig på bästa sätt. Dessa sju områden är:

• Teknik
• Hälsa
• Klimat
• Energi
• Geopolitik
• Ekonomi
• Infrastruktur

Här kan du ladda ned ”Trendrapport – Resiliens”.

Rapporten är tänkt att fungera som underlag för ditt fortsatta arbete med att stå bättre rustade för en osäker framtid. Vi kan här varmt rekommendera att du till exempel arbetar med scenarier. När osäkerheterna är många är det bra att förbereda sig – inte bara för en framtid, utan flera olika alternativa utvecklingar. Vår förhoppning är att dessa insikter leder till ökade möjligheter till stärkt motståndskraft.

Bobo af Ekenstam och Jörgen Ramnelöv från Docere.

Fjärde delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare.

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag:

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.
Blå abstrakt bild

Science Park och DigJourney släpper trendrapport om digital transformation

9 januari 2023

Vi befinner oss i en tid av ökad komplexitet och föränderlighet vilket ställer krav på att effektivisera och innovera. Det innebär löpande anpassning av företagen, i mindre steg och större kliv. Nu släpper Science Park och DigJourney en trendrapport som hjälper oss att förstå den digitala transformationens stora roll i framtidens näringsliv och samhälle. Rapporten tar avstamp i sex trender:

 • Maskiner som kunder
 • Digitala affärsekosystem
 • Digital etik
 • Autonoma system
 • Digitalisering och hållbarhet
 • Web3 och Metaversum

Här kan du ladda ned ”Trendrapport – Digital transformation”.

Digitalisering är inget självändamål, däremot är det ofta en grundförutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig och relevant. Med rapporten vill vi väcka nyfikenhet och tankar, samt identifiera och levandegöra trender som möjliggör potentiella nästa steg oavsett enskilda företags unika förutsättningar. Den digitala framtiden möjliggör storskalig förändring – transformation – på alla nivåer och den får bäst utväxling för samhället när så många som möjligt kan tillgodogöras sig potentialen.

Joakim Jansson och Linn Lindström på DigJourney.

Tredje delen i en rapportserie om fem

Klimatkrisen blir mer och mer akut. Den digitala utvecklingen drar fram snabbare än någonsin. Den moderna, medvetna och granskande kunden ställer nya höga krav på en mängd branscher. Kompetensbristen är ett faktum, ­samtidigt som arbetstagare ställer högre krav på f­­ramtida arbetsgivare. 

Men med stora utmaningar ­kommer ännu ­större möjligheter. Och i en tid där spelplanen hela tiden utvecklas, är förmågan att kunna hantera, förutse och agera efter förändringar i omvärlden en nyckelfråga för alla organisationer. Nationellt, så väl som i den lilla kommunen i Jönköpings län.

Därför har vi samlat några av Sveriges ­kunnigaste aktörer och trendspanare inom fem områden. Områden som det ­företagsfrämjande systemet i Jönköpings län tillsammans ­identifierat som extra viktiga för framtidens lokala företag: 

Om projektet Preview

Projektets övergripande mål är att stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län.  Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Logotyper för Previews finansiärer: Science Park Jönköping, Region Jönköpings Län och EU.