Preview

Med projektet Preview vill vi stärka förändringskraften i näringslivet i Jönköping län. Detta genom att företagsfrämjande aktörer – tillsammans med lokala och regionala beslutsfattare – bygger ett starkt och framtidsorienterat ledarskap, med fokus på omställning och transformation. Inom ramen för Preview har Science Park tillsammans med externa konsulter tagit fram trendrapporter inom fem aktuella områden.

Trendrapporter

1

Morgondagens kompetens och mötesplatser

Framtagen tillsammans med
Placebrander, släppt i november 2022.

Här kan du ladda ned rapporten.

2

Morgondagens kund

Framtagen tillsammans med Futurewise, släppt i december 2022.

Här kan du ladda ned rapporten

3

Digital transformation

Framtagen tillsammans med Digjourney, släppt i januari 2023.

Här kan du ladda ned rapporten.

4

Resiliens

Framtagen tillsammans med Docere, släppt i januari 2023.

Här kan du ladda ned rapporten.

5

Grön omställning

Framtagen tillsammans med Kairos Future, släppt i januari 2023.

Här kan du ladda ned rapporten.

Om projektet Preview

Preview projektleds av Science Park Jönköpings län och finansieras med stöd av Region Jönköpings län och  Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Mål med projektet är att:

  • Skapa samsyn och förståelse för hur ett framtids-och omställningsinriktat ledarskap kan bidra till en hållbar omställning av näringslivet.
  • Tillsammans med kommunernas lokala näringslivsavdelningar/-bolag bygga upp metodutveckling och strukturkapital för trend-och framtidsspaningsarbete
  • Stärka de deltagande aktörernas förmåga att omsätta begreppet digital transformation till kunskaper, metoder och insatser som stöttar regionens små och medelstora företag
  • Bidra till ett ökat samarbete mellan aktörerna i främjandesystemet och säkerställa ett arbetssätt som stödjer jämställda och jämlika möten med näringslivet.
En bild som visar logotyperna för projektet Preview samt Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Vill du veta mer om projektet?
Science Parks affärsutvecklare står i en lounge i Science Park Towers
Lotta Olofson
Projektledare