”Välputsade strategier” eller ”Kör, bara kör”?

Utveckla företag

Vi står väl rustade när vi går in i det nya året. Ett förslag på en verksamhetsplan med tillhörande budget har tagits fram och röstats igenom i styrelsen. Våra strategier är förankrade med våra intressenter och stämmer överens med vår vision, affärsidé, våra målsättningar och kärnvärden. Den är också kompletterad med nedbrutna planer för organisationens alla funktioner och affärsområden.

Några månader går och plötsligt händer det som ingen kunde förutspå. Exakt vad som händer är oviktigt – men kanske är det en fantastisk order, en förvärvsmöjlighet, en finansiell härdsmälta eller en global pandemi. Vad är alla de där planerna värda nu?

Är det värt att lägga massa tid på omfattande strategier och planer, eller är det bättre att fokusera på att vara flexibla och löpande hantera de möjligheter och problem som dyker upp längs vägen? Den här frågan är inte ovanlig, utan något som de flesta organisationer diskuterar. Det finns såklart inget enkelt svar på frågan, men jag skulle ändå vilja gräva lite djupare i frågeställningen.

Vad ska vi inkludera i våra strategidokument?

Okej, vi börjar med att helt enkelt gå genom vilka delar som brukar innefattas i en organisations strategidokument. Det finns såklart många alternativa sätt att strukturera sina planer och strategidokument på och det finns även en mängd olika benämningar på flera av de ingående komponenterna. Se nedanstående lista som ett exempel eller ett mycket förenklat ramverk.

1. Vision och ett ”WHY”

Många organisationer sätter en vision och ett så kallat ”WHY” för att definiera vad vi drömmer om att befinna oss och ha uppnått i framtiden samt för att definiera varför vi finns till.

2. Mission och affärsidé

Därefter manifesteras ofta en mission som vidare förklarar organisationens uppdrag, samt en affärsidé som beskriver vad det är vi erbjuder och till vem.

3. Mål och strategier

Som en del i att arbeta mot sin vision och mission sätts specifika mål upp. Något som är viktigt att tänka på när målen definieras är att de måste kunna följas upp – alltså vara konkreta och framförallt mätbara. Till detta tas ofta strategier fram som beskriver vilka vägval vi ska göra för att nå målen.

4. Konkreta aktiviteter

Vad innebär strategierna, eller vägvalen, mer konkret? Här delas strategierna upp i faktiska aktiviteter som ska genomföras. Dessa läggs ofta i separata handlingsplaner eller verksamhetsplaner.

5. Värderingar

Slutligen är det även vanligt förekommande att strategidokumenten innehåller företagets värderingar för att säkerställa att vi står för samma agerande i hela organisationen.

Uppställda schackpjäser och en hand som spelar

Är strategier och planer relevant för alla?

Mitt direkta svar – JA! Samtidigt är det viktigt att omfattningen sätts i relation till vilken typ av företag vi har. Några viktiga frågor att ställa sig är:

  • Hur mycket information och data har vi tillgängligt?
  • Har vi kört företaget i många år och har därigenom bra kunskap om marknadens förutsättningar, utveckling, prisbilder, konkurrens och utvecklingsbehov?
  • Eller är vi en startup som än så länge inte har hunnit få svar på dessa frågor?

Svaret är avgörande för om vi ska ha en enklare eller mer avancerad strategi.

Men, oavsett om organisationen funnits i över 50 år eller om det är nystartat finns det två saker som alltid bör finnas. Det är visionen och vårt ”WHY”, samt någon form av målformulering. Med det på plats går det att förstå varför vi finns till och vilken position vi vill nå i framtiden. Hur dessa komponenter uttrycks och tar sig form är sekundärt – det viktiga är att det är genomtänkt och att det går att kommunicera till våra intressenter.

När behövs mer omfattande strategier, då?

  • När organisationen har flera ägare. Är vi flera ägare så bidrar strategiarbetet till att vi är synkade och att vi alla drar åt samma håll. Det är inte ovanligt att vi ägare medvetet eller omedvetet har olika syn på vart vi ska och då kan strategiarbetet bidra till att eventuella meningsskiljaktigheter synliggörs.
  • När vi eftersträvar en inkluderande kultur. Finns det flertalet anställda i företaget så är strategiarbetet både en möjlighet att skapa delaktighet, inkludering och engagemang, och ett sätt att få medarbetarnas förslag och inspel. Många av oss vill känna att vi kan vara med och bidra, både i vart vi ska men också i det dagliga genomförandet.
  • När vi har en komplex verksamhet. Har vi en komplex verksamhet med många inbyggda beroenden mellan avdelningar eller ett brett erbjudande mot marknaden – ja, då finns det också goda anledningar till att ha tydliga strategier och planer som får verksamheten att hänga ihop och att göra rätt prioriteringar.
  • När vi vill attrahera olika typer av intressenter. Det kan handla om att attrahera duktiga medarbetare, finansiering från bank/investerare eller strategiska partners. Ofta blir det lättare att attrahera intressenter om det finns en tydlighet i företagets planer och strategier.

Långa affärsplaner är inte primärt vid nya idéer och innovationer

Science Park jobbar mycket med nya idéer och innovationer, både genom entreprenörer och hos etablerade företag. Det finns en tradition av att i ett tidigt skede skriva långa affärsplaner och strategidokument, men på Science Park försöker vi undvika just det. Ofta är det nämligen för tidigt att gå in på den typen av detaljer, eftersom den beslutsgrundande informationen ännu inte kunnat samlats in. Då är risken att de långsiktiga planerna ändå hela tiden måste justeras, vilket leder till att entreprenörernas fokus hamnar på fel saker.

I de här fallen är det som sagt viktigare att hitta sin vision, anledningen till företagets existens och vad det är vi vill uppnå. Detta i kombination med att:

  1. Hitta kundbehovet.
  2. Ta fram en bra produkt eller lösning som hanterar kundbehovet.
  3. Hitta intäktsmodellen.

Så, för att sammanfatta: I tidiga faser bör vi jobba agilt, i korta sprintar och med fullt fokus på att förstå kunden och dess behov. På Science Park har vi fler olika modeller och verktyg som vi använder för att hjälpa dig med just detta. Här kan du boka ett kostnadsfritt och konfidentiellt möte med någon av våra affärsutvecklare (länk).

Planen fyller ett syfte även om den förändras längs vägen

Vad händer då när det oförutsägbara inträffar för en etablerad verksamhet? En del säger att strategier och planer begränsar snabba och nödvändiga beslut, men jag håller faktiskt inte med om det. Min åsikt är att det med tydliga planer är enklare att ta medvetna beslut om förändringar. Det blir även lättare att kommunicera vad som ändras och varför, samt vad förändringen innebär rent operativt. Så – även om planerna ändras under resans gång så vågar jag påstå att de fortfarande fyller sitt syfte. Om du inte vet var ramarna är, kan du inte tänka utanför dem.

Så vad tycker jag då, fina planer eller kör så att det ryker? I grunden bör alla kunna svara på varför företaget finns till och vad vi vill uppnå. Därefter bör nya företag och idéer ha sitt huvudsakliga fokus på kundens behov, medan mer mogna företag med många intressenter bör fokusera på ett mer genomarbetat strategiarbete. Som alltid gäller det att hitta ett förhållningssätt som är anpassat efter företaget och de personer som är kopplade till företaget. Då är det möjligt att tydligt visa vart vi ska och samtidigt jobba agilt, entreprenöriellt och omvärldsbaserat.

Boka ett möte

Vi vill gärna hjälpa dig att utveckla dina idéer, oavsett om du befinner dig i förstadiet till att starta eget eller om du driver ett redan etablerat företag. Tillsammans skapar vi en väg framåt, med en bra balans mellan att noggrant följa kartan och att köra med plattan i mattan! Här kan du boka ett möte med någon av oss på Science Park. Det är självklart både kostnadsfritt och konfidentiellt.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!